Oblasti použitia

  • Náhrada dvojvodičových snímačov
  • Testovanie priemyselných systémov
  • Testovanie prúdových slučiek 4 … 20 mA
  • Napätie slučky 6 … 30 V=
  • Nastaviteľný prúd slučky 2 … 22 mA
  • Stabilita 0,01%
  • Obmedzenie vstupného napätia 30,5 V=
  • Ochrana proti prep6Iovaniu

Pred inštaláciou priemyselných systémov je nevyhnutné ich otestovanie. Vtedy môže byt‘ potrebná náhrada dvojvodičových pasívnych snímačov 4 … 20 mA na kontinuálne nastavenie prúdu v slučke na žiadanú hodnotu. Z tejto rodiny prístrojov je typ PCS222 najjednoduchší pri maximálnej presnosti. Je určený na prevádzkové potreby.

Zariadenie je hltač prúdu s vysokou presnosťou a stabilitou, ktorým môžeme pri napätí 6 … 30 V= kontinuálne nastaviť prúd slučky na hodnotu 2 … 22 mA, keď to dovolí odpor slučky. Pri napätí 6 V= a prúde 22 mA odpor slučky môže byt‘ max. 50 Ω, pri napätí 30 V= až 1200 Ω.

Dvojvodičová prúdová slučka sa pripojuje na vstupne (home) svorky. Ak na svorky mA-metru nie je pripojený merací pristroj, intenzita svietenia LED-signálky nad nastavovacím potenciometrom je úmerná nastavenému prúdu v rozsahu 2 … 22 mA.

Ak pripojíme k spodným svorkám mA-meter, môžeme merať prúd v slučke bez prerušenia slučky. Správne pripojený mA-meter je signalizovaný zhasnutím LED-signálky. Na svorky mA-metru nepripájajme žiadne cudzie napätie.

Technická dokumentácia: